School Counselors

School Counselors

Sun Prairie upper middle school counselors are committed to maximizing the success of all students through:

  • Academic Development
  • Social/Emotional Development
  • Career Development

School counselors promote and support:

  • Equity and access to rigorous educational experiences for all students
  • A safe learning environment
  • A culturally relevant prevention and intervention programs 

Contact Information:

Students in 8th grade and 9th grade are assigned to counselors based on last name:

  • Ms. Garlough (last names A-G)
  • Mr. Hudson (last names H-O)
  • Mr. Medema (last names P-Z)

Si un estudiante, padre ó guardian prefiere tener esta información traducida en Español, por favor contactenos en el 608.834.6620

Yog tus me nyuam lub xiv los yog niam thiab txiv/tus neeg muaj cai saib xyuas tus me nyuam xav tau qhov ntawv ntawm no ua lus Hmoob, thov hais rau peb paub rau ntawm 608.834.6630